Genel Tanıtım

Kardiyoloji, kalp ve damar sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.


Kardiyoloji ilk başlarda iç hastalıklarının bir alt dalı iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgi birikimi ve gelişen yeni tıbbi teknolojiler, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve bu biriminde alt dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kardiyoloji özellikle son 40 yıl içerisinde büyük gelişmeler kaydetmiş ve bu gelişmeler her gün artarak devam etmektedir. Günümüzde kardiyoloji içerisinde oluşmuş alt dalları;


Girişimsel kardiyoloji

Kalp elektrofizyolojisi


Şeklinde sıralamak mümkündür.


Bu yeni alt dalların ortaya çıkması ve belli konular üzerinde özelleşen doktorların ve araştırmacıların çalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ve oryata çıkmasına neden olmaktadır.


Kardiyoloji ana bilim dalının tanı ve tedavi sağlamak için çalıştığı hastalıklar , günümüzün en fazla görülen önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır.


Kardiyoloji hangi hastalıklarla ilgilenir?


Hipertansiyon

İskemik kalp hastalıkları

Aterosklerotik koroner arter hastalığı

Akut koroner sendromu

Anjina pektoris

Trisküspit stenozu

Aort yetmezliği

Aort damarı darlığı

Mitral kapak yetmezliği

Mitral kapak darlığı

Miyokart infarktüsü

Endokart hastalıkları

Pulmoner yetmezlik

Pulmoner stenoz

Kardiyomiyopati

Akut miyokardit

Perikardiyal efüzyon

Perikard tamponadı

Kardiyak tümörler

Primer tümörler

Periferik arter hastalıkları

Kardiyak arrest

Wolf Parkinson White Sendromu

Kardiyak aritmiler

Atriyal miksoma


Kardiyoloji hastalıklarında belirtiler nelerdir?


Çarpıntı

Bazı durumlarda istemsiz kilo kaybı

Arter hastalığına sahip bireylerde göğüs ağrısı

Kalp yetmezliğine bağlı durumlarda solunum güçlüğü ve gece idrara çıkma

Kalp kapakçıkları ile ilgili problemlerde kan kusma

Solunum sıkıntısına bağlı olarak gelişen sertleşme problemi

Senkop (bayılma)

Kalp yetersizliğinin belirtisi olan hastaları uykudan uyandıracak kadar ağır bir biçimde kendisini gösteren nefes darlığı


Kalp hastalıklarında kullanılan tanı yöntemleri


Elektrokardiyografi (EKG) : Non invaziv bir tanı yöntemi olan EKG kalpte oluşan elektriksel aktivitenin kaydedilmesidir. Kaydedilen bilgiler kalp kası ve sinirsel iletim sisteminin çalışması hakkında bilgi verir.


Efor Testi: Kalp damar hastalığı varlığının araştırılması, bilinen kalp damar hastalığında tedavinin etkinliğinin saptanması, eforla beraber kalp atışlarında düzensizliğin yani aritminin meydana gelip gelmediğinin tespit edilmesi, çeşitli kalp hastalıklarında hastanın efor yapabilme kapasitesinin araştırılması ve nihayetinde hipertansiyonda eforun kan basıncının üzerine etkilerinin tetkik edilmesi için başvurulan bir testtir.


Holter EKG: 24 saatten daha uzun süre EKG kaydı gereken hastalarda uygulanan bir tanı yöntemidir


Akciğer Grafileri: Kalbin pozisyonu ve kardiyotorasik oranı hakkında önemli bilgilere ulaşılmasını sağlamak amacı ile kullanılan görüntüleme tekniği, akciğer grafileri kalp hastalıkları teşhis ve tedavilerinde kullanılan önemli yöntemlerinden biridir.


Ekokardiyografi (EKO) : Kalp yetmezlikleri ve kalp kapaklarındaki bozuklukların tanısında kullanılan, Ultrasonografi benzeri bir tıbbi cihaza entegre prop denilen bir aparat aracılığıyla kalp yapısının incelenmesini sağlar.


BT Koroner Anjiyografi: Koroner anjiyografi yapılamayan hastalarda uygulanan Bilgisayatlı tomografi ile kalp anjiyografisi, kalp hastalıklarının erken teşhisi ve genel tarama amacıyla da kullanılır.


Kardiyak Kateterizasyon: Koroner arter hastalıkların ve kapak hastalıklarının tanısında oldukça önemli bir tanı yöntemi olan kardiyak kateterizasyon ile invaziv yollarla kalpten biyopsi alınır ve kalp odalarının basınçları ölçülebilir.


Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi: Gama ışınları kullanılarak yapılan tanı yöntemi radyo nükleer görüntüleme tekniğidir.


Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) : Kardiyak MR, kalbin diğer görüntüleme yöntemlerinde görülemeyen anormalliklerini tesbit eden , çok ayrıntılı görüntülerini elde etmemizi sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Kardiyovasküler manyetik rezonans rutin kardiyoloji klinik pratiğinde giderek daha önemli bir rol oynayan bir görüntüleme yöntemidir. Kalp fonksiyon ve yapının doğru, geniş ve derinlemesine değerlendirilmesine izin veren ve iskemik kalp hastalığı, iskemik olmayan kardiyomiyopatiler ve kalp yetmezliği gibi hastalıklarda ilgili klinik sorular hakkında bilgi sağlayan ve benzersiz endikasyonlara izin veren çok yönlü bir görüntüleme yöntemidir.


Hastaneler