Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Riza Beyanı

Turkish Medical Centers Sağlık Hizmetleri Pazarlama Organizasyon ve Danışmanlık Tic Ltd. Sti. (“TMC”) ve TMC’nin işbirliği içerisinde çalıştığı sağlık kurumları (hepsi birlikte “TMC Group” olarak anılacaktır.) “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Formu”nda detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmesinin ifası ve sağlık hizmetleri finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde, TMC Group tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Genel Aydınlatma Metni ve TMC Group Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

Kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla TMC Group veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; iş sözleşmesini ifası kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak, grup içi gerçekleştirilecek projeler kapsamında, telefon/sms ve diğer sair araçlarla iletişime geçilerek randevularınız hakkında bilgilendirme, hatırlatma ve tıbbi yeni gelişmeler ile yeni sağlık hizmetleri hususunda bilgilendirilme yapılması amacıyla işlenmesi ve tarafınızla iletişime geçilmesi kapsamında mevcut kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; KVKK’nın 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak TMC Group tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, TMC Group tarafından; TMC Group çalışanlarına, görevlilerine, Kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVKK’nın 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca mevcut haklarım hakkında bilgilendirildiğimi ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi https://www.turkishmedicalcenter.com adresindeki formu doldurarak talebimi gerekli Departmana iletme hakkına sahip olduğumu biliyor ve kabul ediyorum.

Ayrıca, TMC Group ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri TMC Group’a bildireceğimi kabul ve beyan ederim. KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, TMC Group’un Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü’nü ve işbu beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi ile İlgili Bilgilendirme Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, TMC Group’un, kişisel verilerimi, kişisel sağlık verilerimi ve özel nitelikli kişisel verileri işlemesini, saklanması, kayıt altına almasını ve üçüncü kişiler ile paylaşmasını kabul ve beyan ediyorum.

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi ile İlgili Bilgilendirme Formu

Turkish Medical Centers Sağlık Hizmetleri Pazarlama Organizasyon ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi. (“TMC”) ve TMC’nin işbirliği içerisinde çalıştığı anlaşmalı şirket ve hekimleri (hepsi birlikte “TMC Group” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz TMC Group tarafından ; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, TMC tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir.

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz

Anlaşmalı olduğumuz hastane veya tıp merkezlerini ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.

Anlaşmalı olduğumuz sağlık kurumlarının otoparkını kullanmanız halinde araç plaka veriniz.

Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz

www.turkishmedicalcenters.com web sayfasına girdiğiniz kişisel bilgi ve verileriniz veya info@turkishmedicalcenters.com e mail adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.

TMC Group tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Kimliğinizi teyit etme,

Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesine aracılık edilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

Anlaşmalı olduğumuz sağlık kurumlarının iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.

TMC Yönetimi, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.

Randevularınız hakkında sizi haberdar edebilme.

Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.

TMC hizmet verilerini geliştirme amacıyla analiz yapma.

Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, araştırma yapılması.

Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.

Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.

Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.

Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.

Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, TMC veya TMC Group’a ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla TMC ve TMC Group tarafından TMC Group ile anlaşması bulunan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil aracılık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve TMC’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda TMC’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

  1. Veri Güvenliği

TMC, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

  1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.turkishmedicalcenters.com/tr/iletisim web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

(a) İçerenköy Mah. Eryılmazlar Sok. Cemal Çağatay İş Merkezi No. 5/1 Ataşehir/ İstanbul – Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,

(b) Noter kanalıyla gönderebilir,

(c) kurumsal@tmcturkey.com adresine TMC’ye hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli eimza ile imzalayarak e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi;

https://www.turkishmedicalcenters.com/tr/iletisim/ web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz